چیست؟ PASS

PASS یک وب سایت است که متقاضی اطلاعاتی را که معمولاً از طریق دانشکده ها درخواست میشود در آنجا وارد میکند و با پرداخت وجهی، این اطلاعات توسط PASS برای دانشکده ارسال میشود. تنها برخی از دوره های تخصصی با شرکت PASS قرارداد دارند و برخی نیز علاوه بر اینکه یک سری مدارک را از طریق PASS از متقاضی میخواهند، یک سری مدارک را نیز خود مستقیماً درخواست میکنند که از جمله این موارد، وجه اولیه است! لذا متقاضی علاوه بر اینکه پول دانشکده را باید پرداخت کند و یک سری مدارک را خود برای آنها ارسال کند، باید وجهی نیز به PASS پرداخت کند و همچنین یک سری مدارک را برای PASS ارسال کند تا PASS آن مدارک را برای دانشکده ارسال کند! تکمیل وب سایت PASS البته خیلی پیچیده نیست. همان اطلاعاتی که معمولاً در فرمهای ثبت نام پرسیده میشود، در وب سایت قرار داده شده و متقاضی آنها را تکمیل میکند. در وب سایت PASS، بخشی است که مربوط به دریافت Recommendation Letter از افرادی است که متقاضی آنها را معرفی میکند. تنها نکته ای که میتوان در این مورد ذکر کرد این است که راحت ترین کار، درخواست توصیه نامه بروش اینترنتی است. اگر استاد شما اهل استفاده از اینترنت و پست الکترونی نیست، خود شما به نام او یک پست الکترونیک ایجاد کنید و با هماهنگی با استاد مربوطه، اطلاعات استاد خود را در قسمت مربوطه وارد کنید و خود شما نیز به نمایندگی از استاد خود، متن توصیه نامه و سایر موارد را تکمیل کنید. در وب سایت PASS همچنین از دانشکده ای که شما تحصیل کرده اید، درخواست مدارک شده است که شما میتوانید با ذکر اینکه امکان درخواست چنین مدارکی از دانشکده شما بدلیل مشکلات موجود بین دو کشور وجود ندارد، Explanation form مربوطه را تکمیل کنید.