چیست؟ Pass و Match فرق

MATCH بمانند سازمان سنجش، نقشی تعیین کننده در انتخاب رشته و دوره تخصصی متقاضی ایفا میکند، حال آنکه PASS تنها یک وب سایت است که مدارک متقاضی را برای دوره های تخصصی بصورت مجزا ارسال میکند و هیچ نقش تصمیم گیری ندارد. یک دوره تخصصی میتواند با هیچ کدام از این دو شرکت قرارداد نداشته باشد یا اینکه با یک کدام از آنها قرارداد داشته باشد یا اینکه با هر دو قرارداد داشته باشد که لازم است در زمان ثبت نام مد نظر قرار گیرد. جهت توضیحات اختصاصی، به توضیحاتی که در رابطه با هر کدام از این دو موسسه داده شده، مراجعه کنید.