لیست مدارک مورد نیاز برای دوره های تکمیلی دانشکده های مختلف چیست؟

برای کسب اطلاع از مدارک مورد نیاز دوره های مختلف تکمیلی، نوع ارزشیابی مورد نیاز و غیره، به این جدول مراجعه کنید:

http://www.adea.org/CAAPIDapp/deadlines-and-requirements.aspx