من متخصص هستم یا در حال تحصیل تخصص، این مطلب چه کمکی به من میکند؟

شخصی که در حال گذراندن دوره تخصصی در ایران است یا اینکه متخصص شده و مشغول کار است، در صورتیکه به آمریکا مهاجرت کند، از نظر قانونی فرقی با یک دندانپزشکی عمومی نخواهد داشت. منتهی بدلیل اینکه متخصص است، البته اگر بتواند مدارکی داشته باشد که بر تخصص او صحه بگذارد، رزومه قویتری از یک دندانپزشک عمومی خواهد داشت و شانس قبولی او در دوره های دندانپزشکی، چه تکمیلی و چه تخصصی بیشتر است. به عبارت دیگر، داشتن مدرک تخصصی یا مدرکی که ثابت کند شما در ایران مشغول تحصیل در دوره تخصصی خواهد بود، میتواند کمک بسیاری به دعوت شدن شما برای مصاحبه بکند.